Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Joburg
Sign InSign Up

Hamba kahle, mnumzane Robert Gabriel Mugabe

13 years ago | 24009 Views
Umongameli waseZimbabwe umnumzane Robert Mugabe kumele athathe impesheni (pension), njengoba benza nozakwabo asebekhule njengaye o Nelson Mandela, Ketumile Masire kanye nongasekho uJulius Nyerere.

Lokhu ngikusho ngoba ngibona indlela esenkingeni ngayo iZimbabwe, kwezomnotho kanye nakwezenhlalakahle yomphakathi. Lelikhehla elinguMugabe licekela abantu balo phansi ngokufuna ukubambelela ezintanjeni zombuso noma selibona ukuthi kayisekho indaba kulo selifana nebhova lenja elidala eselikhonkotha nje kuphela lingasenamazinyo.

Uma ulandela kahle inkinga yaseZimbabwe ayiqali manje ngoba sekushaywa kubulawa abalimi abamhlophe kubangwa imihlaba, kade inkinga yaqala buka nje isimo somnotho wezwe lakhona ihlaya phela leli, kungakho nje nathi lapha eMzansi Afrika sine nkinga yabantu baseZimbabwe nakwamanye amzwe angomakhelwane balambile, ubani ongamela indlala? Nami nje ngiyimi uma ithumbu likhala alibekezeleleki ngizama ngakokonke ukuthola okuya ngase thunjini ukuze ngiphile.

Buka nje uma uqhathanisa iZM$ neRandi laseningizimu Afrika liwu 18c pho ubani ongabekezelela lombhedo. Ake sibuke inkinga iZimbabwe ebhekene nayo njengamanje udaba lwemihlaba, Ngokwesibukeli nje esinjengami leli nje yisu lalikhehla elinguMugabe lihlangene nalabafanyana kanye namakhehla empi yase Rhodesia yokusabisa abantu, nakhu phela nokhetho seluseduze ukuze baphinde futhi balivotele libuyele esikhundleni sobumengameli. Phela uma sekukhulunywa iqiniso uMugabe uchitha isikhathi esiningi endiza ngendiza yakhe kanokusho nesinqandamathe sakhe kunokuba afukule umnotho wezwe lakhe.

Udaba lwemihlaba lona udaba olubucayi umakungukuthi ulandela kahle isimo salo kakhulukazi kumazwe abe ecindezelwe, Kodwa bheka lapha eNingizimu Afrika noma udaba lwemihlaba lungakaxazululeki kahle kodwa ithemba likhona ukuthi hayi seyoye kulunge bathokoze bonke abathintekayo.

Sikhule kuthiwa amakhehla osiyazi ngoba kade ayebona empilweni umqondo wawo ujule kabi kodwa uRobert Mugabe ungenye nje inhlobo yekhehla angikaze mina ngimbone umuntu omdala osashabasheka njengalona uphansi phezulu noma sekona kala akabhuli umlilo kunalokho ayawukhwezela ukuthi mawushe uye phambili.

Labantu ababizwa ngokuthi izishoshovu zempi cha abanazwelo, hawu! babulale baze babulale nenja pho islwane senkosi ngoba singakwazi ukuzikhulumela. Ukuthi abelungu bafika baziklamela ezweni lawo babamkhulu akuphikwa lokho futhi akekho noyedwa umuntu omnyama okumphatha kahle kuyoyonke i Afrika jikelele ngisho ne Zimbabwe imbala kodwa lokho akusho akuthi akuchitheke igazi kufe abantu, Mhlawumbe ukube bazama enye indlela eZimbabwe yokulungisa lesisimo ungabe akuzange kube khona ukuchitheka kwegazi okungaka nokulahleka kwemiphefumulo kusale izintandane nabafelokazi. Amazwe amaningi ayazihlangula athi indaba yomkhaya lena kawafuni ukuzigaxa kodwa phela uma umuntu enhlanhlatha akayekwa nje aze ayoziphonsa eweni uyaboniswa ukuze asizakale.

Ngicabanga ukuthi isikhathi sifikile manje sokuthi umkhulu uRobert athi khumu adedele intsha (youth leader) enombono osemusha (fresh ideas) ukuze nabantu base Zimbabwe bathuthuke kwezomnotho. Futhi manje kufuneka umuntu oqotho ozonika nomkhombandlela oyiwo (direction).


Skhumbuzo Mthembu kaMvelase
9 Malema
Tags: Mugabe

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 13 years
who cares rubbish
Anonymous user 13 years
LAWE HAMBA KAHLE
Anonymous user 12 years
Kambe siyavaleliswa isipoko? Kasiyi ndawo!
Invite
What iBlog
Friends
iNdabaNdaba | Follow | 179 Blogs